Dor Ahfang

‚S war inmittn dor neinzschger Gahr, de Wend hat mr hinner uns gebracht. Jeder hatte e wing Arb un jeder e glee Paar Pfeng. Aber dort, wo iech off Arb war, gings im Chef ah net mehr e su gud. Irgendewann stand is nu e Mol ah, dass der musst e Paar Leit entlassn. Iech dacht mir: Ja, was machste de e nu? Da überlegsde: Giehste zum Arbeitsamt, wenn de naus geschmissen bist oder wie giehts de itze wedder? Hast ja ne Familie, do mussde guggn, wie de ieber de Rundn kimmst. Do wars nahe liegnd: Machste diech selbstständsch. Neja, do war e nu ahgesaht, dass mer auf dis Gewerbeamt musst. Dis war domols ja net e su eefach wie heit. Heit kah ja jeder Fliesnleger wern – un wenn der ah nur e Beiblatt ausm Baumarkt gelasn hat. Damols mussteste noch en Meester machn und dis nannte siech Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeester.

Do komm iech nu nei bei dr Dame ins Amt, do saht die ze mir: „Na, ham Sie de ah n Meester in dam, was Se machn wolln?“ Do saht ich drauf: „Nä. Do muss iech miech erst e Mol drum kimmern! Deshalb bie iech doch hier!“ Do war nu s Nächste: Zwee Gahr jeden Mittwoch, Donnerschtach un Sonnabnd nach dor Arb off de Schulbank setzn. Mit dem Problem ging iech nu ze meim Chef und saht: „Chef, s war alles schie, was mir uns mitnanner ausgemacht ham. Iech fang mit dor Selbstständschkeet ah und du bist miech lus – aber so eefach gieht dis net. Iech muss noch e wing Schul machn“. Do saht dor Chef: „Dis is kee Problem, do machste ehm e wing Schul.“ Un do muss iech saagn: Iech hatte en ganz noblen Chef. Der hat mir (als erster Chef in Deitschland!) eene Gleitzeit eigericht. Er saht ze mir: „Dos, was de bei mir hier fahlst, machste eefach en annern Taach mehr.“ Un su sei mr uns eenig gewordn un iech hob meine Schul geschafft. Den Meesterabschluss in dor Tasch ging dis Abenteuer dor Selbstständschkeet für miech lus.